Danışman Değişikliği
 

Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir.

 

Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

 

Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

 

Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

 

Tez danışmanı değişikliği için Danışman Değişikliği Formu öğrenci tarafından doldurulup gerekli onayları alındıktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığı uygun gördüğü taktirde formu Enstitü’ye gönderir. Değişiklik talebi Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.


Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) (Değişik: 1/6/2017 – 30083 / Madde 7) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunların bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.
(3) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(4) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Danışman değişikliği yapıldığı taktirde web üzerinden de değişiklik yapılır.

Tekil Ziyaret : 2165
Toplam Ziyaret : 11346